Vedtekter

Sist oppdatert 18.01.2010

 

VEDTEKTER FOR RINGSAKER TEATER  
(- heretter kalt RT)

 1. Formål
  • RT er en fri og uavhengig organisasjon som skal arbeide for å øke teaterinteressen
 2. Medlemskap
  1. Medlemskap er åpent for alle
  2. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet
  3. RT kan utnevne æresmedlemmer. Styret fremmer forslag til årsmøtet, som fatter endelig vedtak.
 3. Organisasjon
  • RT er en demokratisk organisasjon hvor årsmøtet er teateret høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. februar
  • Innkalling skjer gjennom annonsering minst 2 uker før årsmøtet. Skriftlige forslag sendes til styret senest én uke før årsmøtet.
  • Årsmøtet velger møteleder og møtesekretær
  • Årsmøtet skal behandle følgende saker:
   • Årsmelding
   • Revidert regnskap
   • Innkomne forslag
   • Arbeidsplan
   • Budsjett
   • Valg av styre, revisor og valgkomite
  • Styret, eller 1/3 av medlemmene, kan kreve ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med en ukes varsel. Møtet skal da bare behandle den/de sakene som er bakgrunn for kravet.
 4.  Styret
  • Styret består av leder og 5 styremedlemmer, og for øvrig velges 2 varamedlemmer. Leder velges på årsmøtet. Resten av styret konstituerer seg selv. Styret utnevner i tillegg de nødvendige verv og komitéer.
  • Varamedlemmer tiltrer styret med stemmerett i valgt orden ved faste styremedlemmers fravær.
  • Styremøtene skal protokollføres.
  • Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
  • Hvis leder trer ut av funksjon, overtar nestleder som fungerende leder. Hvis både leder og nestleder trer ut, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. Hvis øvrige styremedlemmer trekker seg ut, må vara inn og overta funksjonene til neste årsmøte.
  • En kunstnerisk komité bestående av 3 representanter velges for 2 år om gangen, der styret har sin representant. Ansvaret ligger i RTs kunstneriske treårsplan. Styret er ansvarlige for at RT til enhver tid har en kunstnerisk treårsplan.
 1. Valg
  • Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemming holdes hvis minst én krever det.
  • Styret består av leder, nestleder og 4 medlemmer. Styrets leder velges for et år. Økonomiansvarlig, teknisk sjef, sekretær og styremedlem velges for 2 år. Andre funksjoner knyttet til teateret som kostymesjef og teknisk sjef velges for 2 år. Revisorer velges for et år.
  • Valgkomiteen består av tre personer som velges for tre år, der en fra komiteen skiftes ut årlig.
 2. Lovendring
  • Lovendring krever årsmøtets absolutte flertall
 3. Oppløsing
  • RT kan ikke oppløses hvis fem eller flere medlemmer ønsker å fortsette driften. Ved oppløsning tilfaller alle teaterets eiendeler et fond, som skal administreres av kultur- og fritidsstyret i Ringsaker kommune. Fondet skal tilfalle nye og frie uavhengige teatergrupper i Ringsaker som tar navnet Ringsaker Teater.

Vedtektene ble i sin opprinnelige form enstemming vedtatt på årsmøte i Ringsaker Teater 29.10.08, og revidert på styremte 16.11.09. Ytterligere revidering ble foretatt på årsmøtet den 18.01.10.